‘Moet het onderwijs steeds inclusiever?’

In DEN HAAG CENTRAAL mijn opiniestuk met opmerkingen over inclusief onderwijs (“moet het onderwijs steeds inclusiever?”). Philip Veerman is voor het meer bij elkaar brengen van regulier en speciaal onderwijs (zoals de Onderwijsraad nu heeft voorgesteld) maar tegen het afschaffen van speciaal onderwijs. Op 16 november debatteert de Tweede Kamer over de vraag of het onderwijs inclusiever moet worden. Als dit leidt tot het opdoeken van speciaal onderwijs, is dat volgens Philip Veerman onwenselijk.

Nu de vijfjarige beleidsperiode ‘passend onderwijs’ ten einde komt, heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht aan minister Arie Slob van Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media. Met dit advies (getiteld ‘Steeds inclusiever’) wil dit adviesorgaan ‘een stip aan de horizon zetten’ om door gericht beleid tot inclusiever onderwijs te komen. ‘Om te borgen dat álle scholen klaarstaan voor leerlingen met een beperking, adviseert de Onderwijsraad aan de rijksoverheid om een landelijke norm voor de lichte ondersteuning en toerusting te laten ontwikkelen voor het primair en secundair onderwijs en (…) adviseert de Onderwijsraad de huidige zorgplicht in het primair en secundair onderwijs te verbreden,’ aldus de Onderwijsraad.

Lees hier het artikel >