Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met het opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg – de RINO – een lezingencyclus van tien avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en vormt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) de belangrijkste leidraad.

Aan bod komen onder meer de werking van het IVRK, het jeugdstrafrecht, het horen van/ praten met
kinderen, de werking van de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen, de bijzondere curator, vluchteling kinderen: juridische implicaties, het recht op gezondheid: de stem van het kind (wilsbekwaamheid), her recht op bescherming tegen verslaving, topsport en het IVRK, het recht op privacy, draagmoederschap, en leerplicht en het recht op onderwijs.

De lezingen zijn afgestemd op zowel de advocatuur en juridische beroepen als psychologische, pedagogische en psychiatrische beroepen. De interdisciplinaire aanpak komt niet alleen terug in de onderwerpen, maar ook in de duo presentaties verzorgd door zowel juristen als deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. De lezingencyclus wordt ingeleid met een algemene lezingen over de Rechten van het Kind: de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak. Vervolgens wordt op de meer specifieke onderwerpen ingegaan.
De onderwerpen van de lezingen hebben weliswaar alle het IVRK als leidraad maar zijn ook als afzonderlijke lezing (goed) te volgen.


PRAKTISCHE INFORMATIE
Sprekers: mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf, mr. G.J.W. (Gerrit-Jan) Pulles, mr. C. (Constatijn) van Dam van Isselt, mr. E. (Eva) Huls, drs. K. (Karin) Singendonk, mr. A.C. (Toos) Enkelaar , drs. A. (Adrianne) van Rheenen, mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers, drs. G.M.M. (Gerda) de Boer, mr. B.(
Ben) K. Olivier, mr. P. (Pauline)Montanus , mr. M. (Marlies) Tuinman, dr. P. E. (Philip) Veerman, mr. E. (Esther) Lam, prof. mr. dr. C. (Chantal) Mak, dr. G. J. (Bert) de Reuver & dr. H. (Helen) Bakker.
Wanneer: 2 oktober t/m 4 december 2018, op de dinsdagen en enkele donderdagen van
19.00 – 21.15u.
NOVA-punten: 20 PO (2 PO per lezing), in het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd.
Waar: RINO, Leidseplein 5, Amsterdam
Prijs: Advocaten en anderen die een certificaat kunnen verzilveren: € 90 per lezing, € 775 voor de hele lezingencyclus met inbegrip van de onderzoekspublicatie De toepassing van het Internationale Verdrag   inzake de Rechten van het Kind.
Deel II. Andere geïnteresseerden € 35 per lezing, € 280 hele lezingencyclus, Studenten en promovendi € 15 per lezing , € 85 hele lezingencyclus.
Studenten kunnen geen studiepunten behalen voor deelname. Bij aanwezigheid bij alle lezingen wordt een certificaat uitgereikt.
Inschrijven: ahoepman@ccra.nl


PROGRAMMA

Dinsdag 2 oktober, 19:00-21:15 uur
De werking van het IVRK; mr. G.J.W. (Gerrit-Jan) Pulles – advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten en voormalig docent grondrechten en internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam – & mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf – directeur van het CCRA en voormalig hoofddocent Jeugd- en Familierecht bij de UvA en gastdocent RUL.
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in het algemeen en de doorwerking ervan in de Nederlandse rechtspraak. In 2012 en 2014 heeft het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitgebracht naar de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak van 1 januari 2002 tot 1 september 2011 en 1 september 2011 tot 1 september 2014.1 Aan de hand van deze onderzoeken én recente voorbeelden uit de rechtspraak bespreken de heer Pulles en mevrouw De Graaf de rol van het IVRK en doen suggesties tot het beter gebruik van het IVRK zowel in als buiten de rechtszaal.

Dinsdag 9 oktober, 19:00-21:15 uur
Het horen van/ praten met kinderen; drs. K. (Karin) Singendonk – Eigen bureau voor scheidingsbemiddeling en ouderschap, mediator (MfN), forensisch mediator (FM) en bijzonder curator.
Mw. drs. Karin Singendonk werkt veelal met kinderen in knelsituaties rondom echtscheiding en ondertoezichtstellingen. Vanuit deze expertise zal zij het horen van/praten met kinderen verder belichten.

Donderdag 11 oktober
Vluchteling kinderen: Juridische implicaties; mr. B.K (Ben) Olivier- universitair docent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Dinsdag 16 oktober
Topsport en het IVRK; mr. P. (Pauline)Montanus, – advocaat bij advocatenkantoor Sliepenbeek-Van Coolwijk- Van Gaalen & de docent van de RINO wordt later bekend.
Sport is al jaren één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van kinderen. Sport is in beginsel goed voor de fysieke, psychische, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De keerzijde van  sport voor kinderen komt naar voren bij getalenteerde kinderen die vaak al jong in selecties met een intensief trainingsprogramma worden opgenomen. Sport wordt dan topsport. Door het stijgen van het internationale niveau in de topsport komt het steeds vaker voor dat al op jonge leeftijd wordt begonnen met arbeids- en tijdsintensieve trainingen en wedstrijden. Vooral bij sporten als voetbal, tennis, zwemmen, turnen, ritmische gymnastiek en kunstschaatsen kan het voorkomen dat hele jonge kinderen al vier uur per dag, zes dagen in de week aan het trainen zijn. Voorbeelden van minderjarige topsporters wiens kinderrechten daadwerkelijk werden geschonden, zijn onder andere Wesley Lommers (schaatsen, betrapt op het gebruik van doping met 15 jaar), de Nederlandse turnploeg die zilver op het EK haalde in 2002 (mishandeling/misbruik, gemiddelde leeftijd 16 jaar), Jason Eyanga-Lokilo (voetbal, ouders tekenden toen Jason 12 jaar oud was, een intentieverklaring bij Anderlecht inhoudende dat Jason op zijn 16e een profcontract zou tekenen bij de club. Voor deze intentieverklaring ontvingen de ouders € 75.000), Laura Dekker (zeilen, 16 jaar, wilde als jongste zeilster ooit de wereld over zeilen).

In de week van 22 t/m 28 oktober en in de week van 29 t/m 4 november is er geen lezing
in verband met de herfstvakantie.

Dinsdag 6 november, 19:00-21:15 uur
Het jeugdstrafrecht; mr. J.P.C. (Constantijn) van Dam van Isselt- Kinderrechter, Rechtbank
Amsterdam – & mr. E. (Eva) Huls – advocaat familierecht/ slachtoffer advocaat bij
Raynaerde Advocaten en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.
Mw. mr. Eva Huls en Dhr. mr. Constantijn van Dam zullen het Jeugdstrafrecht vanuit hun
expertise, praktijkervaring en visie verder uitdiepen en belichten.

Donderdag 8 november, 19:00-21:15 uur
De werking van de nieuwe Kinderbeschermingsmaatregelen; mr. A. C. (Toos) Enkelaar –
Kinderrechter, Rechtbank Rotterdam- & drs. A. (Adrianne) van Rheenen– Orthopedagoog/
GZ-psycholoog, werkzaam als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Wat is er gewonnen? En welke nieuwe problemen lijken te ontstaan voor wie? Een avond
meekijken door de bril van een kinderrechter en een gedragswetenschapper.

Dinsdag 13 november, 19:00-21:15 uur
Het recht op gezondheid: de stem van het kind (wilsbekwaamheid); mr. M. (Marlies) Tuinman
– advocaat en mediator familie-, jeugd- en erfrecht bij advocatenkantoor Lexsigma Healthcare – & de docent van de RINO wordt later bekend.

Dinsdag 20 november, 19:00-21:15 uur
Het recht op bescherming tegen oude en nieuwe verslaving: artikel 33 van het IVRK; dr. P. E.(Philip)  Veerman – Psycholoog ) & de docent van de RINO wordt later bekend.

Donderdag 22 november, 19:00-21:15 uur
Draagmoederschap; prof. dr. C. (Chantal) Mak – hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA – &. de docent van de RINO wordt later bekend.
In het eerste gedeelte van de avond zullen de juridische vragen over draagmoederschap worden besproken. Er zal aandacht worden besteed aan verschillende vormen van draagmoederschap (laagtechnologisch en hoogtechnologisch) en de familierechtelijke en contractenrechtelijke regulering daarvan. Ook zullen de voorstellen van de Staatscommissie herijking ouderschap aan bod komen. In het tweede gedeelte van de avond zullen de psychologische aspecten van draagouderschap centraal staan vanuit de kinderen, de draagmoeders en de wensouders. Gekeken zal worden wat onderzoek laat zien voor alle drie de groepen, en er zal ook gereflecteerd worden op de kwaliteit van het beschikbare onderzoek en de mate waarin de beleids- en klinische praktijk zich kan beroepen op de uitkomsten.

Dinsdag 27 november, 19:00-21:15 uur
Recht op privacy; mr. E. (Esther) Lam – advocaat bij Suez Advocaten, tevens lid van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming west, gespecialiseerd in jeugdrecht en gegevensuitwisseling binnen het jeugddomein.
Een doelstelling van de Jeugdwet is om tot een betere samenwerking van hulpverleners rond het gezin te komen en meer te werken op basis van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. In de wijkteams werken hulpverleners van verschillende organisaties samen om tot een meer integrale hulpverlening te kunnen komen. Maar hoe verhoudt dit streven zich tot het recht op privacy van jeugdigen en ouders en de geheimhoudingsplicht van hulpverleners? Mw. mr. Esther Lam zal hier verder op ingaan.

Donderdag 29 november, 19:00-21:15 uur
De bijzondere Curator; mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers – advocaat bij Van der Meij advocaten – & drs. G.M.M. (Gerda) de Boer –orthopedagoog, gespecialiseerd in hulp aan gescheiden ouders en hun kinderen, familiemediator en bijzonder curator, docent/ trainer ‘Kinderen scheiden ook!’

Dinsdag 4 december, 19:00-21:30 uur
Leerplicht en het recht op onderwijs; dr. G. J.(Gijsbert) de Reuver – Onafhankelijk adviseur bij Kadans, programmamaker, actieonderzoeker, theoloog. Van 1996 tot augustus 2017 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daar maakte hij de afgelopen twintig jaar 134 interdisciplinaire onderwijsprogramma’s over uiteenlopende onderwerpen voor collegereeksen (vergelijkbaar met een Studium Generale) en voor het interdisciplinaire excellentie onderwijs – & mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf – directeur van het CCRA en voormalig hoofddocent Jeugd- en Familierecht bij de UvA en gastdocent bij de RUL- & dr. H. (Helen) Bakker – Universitair hoofddocent psychologie- ontwikkelingspsychologie en hoofdopleider Postacademische opleiding bij de Universiteit Utrecht.