Philip Veerman spreker op Symposium Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Locatie: Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg
Donderdag 9 december 2021

Het Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg (GCKG), i.s.m.
het Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen, organiseert op donderdag 9 december 2021 het  Symposium Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Kinderen vormen een bijzondere categorie personen vanwege hun kwetsbaarheid, afhankelijkheid en de zich ontwikkelende vermogens. Deze factoren spelen eveneens een rol bij de medische zorg voor kinderen. In dat verband rijzen geregeld vragen over de wijze waarop de fundamentele rechten van het kind bij die zorgverlening in het geding zijn. De eerbiediging van deze rechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) behelst een opdracht aan de internationale statengemeenschap alsook aan afzonderlijke verdragsstaten. Bij de eerbiediging van die rechten in de kindergeneeskundige zorg rust tevens een bijzondere verantwoordelijkheid op zorginstellingen en individuele hulpverleners. Hoe deze verantwoordelijkheid concreet invulling moet worden gegeven, is – ook in Nederland – echter nog weinig systematisch in kaart gebracht. Het GCKG beoogt de betreffende verantwoordelijkheden van hulpverleners, zorginstellingen en de staat zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang te beschrijven en te verklaren, om zo meer helderheid te brengen in kinderrechtelijke vraagstukken in de gezondheidszorg. Dit symposium wil daar aan bijdragen.

Programma

Ochtendsessie I – Auditorium
09.15 – 09.45h: Ontvangst – koffie/thee
09.45 – 10.00h: Mr.dr. JHHM Dorscheidt: opening & welkom.
10.00 – 10.25h: Prof.mr. JE Doek: Kinderrechten in de gezondheidszorg en het IVRK.
10.25 – 10.50h: Mw. Mr.dr. SFM Wortmann: Prenatale rechtsbescherming en de zorgplicht jegens de ongeborene.
10.50 – 11.15h: Mw. Prof.mr. ECC Punselie: Draagmoederschap en de zorg- en opvoedingsbelangen van het kind.

11.15 – 11.35h: Pauze met koffie / thee

Ochtendsessie II – Auditorium
11.35 – 12.00h: Mw. Prof.dr. C. Dettmeijer-Vermeulen: Bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie.
12.00 – 12.25h: Dr. PhE Veerman: Rechten van kinderen in de geestelijke gezondheidszorg: het perspectief van zwerfjongeren & dakloze jeugdigen.
12.30 – 13.30h: LUNCH

Middagsessie I – Auditoium
13.30 – 13.55h: Mw. Dr. IM Hein: Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van
minderjarigen patiënten.
13.55 – 14.20h: Mw. M. Hermans: Kinderrechten in de kinderverpleegkundige praktijk.
14.20 – 14.45h: Dhr. T. Van der Meer: Donorkinderen en hun recht op afstammingsinformatie.

14.45 – 15.15h: PAUZE

Middagsessie II – Audiroium
15.15 – 15.40: Dr. JP Rake: Uitvoering geven aan rechten van kinderen in het ziekenhuis; van woorden naar daden
15.40 – 16.05: Mw. Mr. AAJ van Dijken & KAR Nijmegen: De Kinderadviesraad, spreekbuis van het zieke kind 16.05 – 16.30: Mr.dr. JHHM Dorscheidt: Euthanasie en minderjarigen: een kinderrechtelijke beschouwing.

Afronding middagsessie – Auditorium
16.40 – 17.00 Prof.mr. JE Doek: Naar een onderzoekagenda “Kinderrechten in de gezondheidszorg”
17.00 Sluiting en aansluitende borrel

Het inschrijvingsbewijs biedt u 25% reductie bij aanschaf van het boek:
Children’s Rights in Health Care
Jozef HHM Dorscheidt & Jaap E Doek (eds.): Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2019.